KILIMANJARO 27/12/2004 to 6/1/2005


Flight.
«
27/12/2004
Flight To Nairobi

To Moshi
«
28/12/2004
Drive To Moshi

To Machame Camp
«
29/12/2004

To Machame Camp
»
30/12/2004
To Shira Camp

To Shira
»
31/12/2004
To Barranco Camp

To Barranco
»
1/1/2005
To Arrow Camp

To Arrow Camp
Uhuru Peak
«
2/1/2005
Uhuru Peak

Descent to Mweke
«
3/1/2005
Descent To Mweke Camp

To Ngorongoro
«
3/1/2005
Drive To Ngorongoro

»
4/1/2005
Ngorongoro 1

NgoroNgoro 1
»
4/1/2005
Ngorongoro 2

Ngorongor 2
»
4/1/2005
Ngorongro 3

Ngorongoro 3

So you don't believe me !!!!