Dipl.-Ing. Johann BENKE
Technisches Büro für Maschinenbau und Hüttenwesen

 

  Telefon: 05225 63512
    0664 5321742
  E-mail: jbenke@aon.at
  Homepage: http://members.aon.at/jbenke
     
 
 

Planung
Berechnung
Konstruktion
Dokumentation
3D-Konstruktion mit Pro/Engineer
3D-Konstruktion mit Mechanical Desktop

     
     
     
  Schulungen mit Pro/Engineer oder Mechanical Desktop