پیام حاج شیخ احمد ادیب به مهدی بازرگان را یادتان هست؟

 آقای بازرگان! مسئول نهایی تمامی این لطمات آشکاری که پس از آن همه بدبختیها و خونریزیها به دستاوردهای انقلابی این مردم نجیب و صبور وارد میآید شمائید. ... و اگر به روز جزا معتقدید لاجرم میدانید که دارید چه عاقبتی برای خود تدارک میبینید. تصور نمیکنم خطابههائی از آن نوع که در تلوزیون ایراد میکنید بتواند در پیشگاه عدل خداوندی سرموئی از بار شما بکاهد. ... اگر بندگان خدا ندانند، خدا میداند که شما بر این کرسی فاقد قدرت خوشترید ... و خدا این سیاستبازی شوم شما را که لحظه به لحظه خطرناکتر میشود بر شما نخواهد بخشید. ... شاید آن اکثریت نودونهونیم درصدی بر این تصور باطل باشند که به راستی از شما کاری ساخته نیست. اما خدا آگاه است و پوزخندهای شما را میبیند و آن فرشتگان موکل بر شما در حساب اعمالتان مینویسند که میتوانستید و نکردید.

 

از سخنان احمد شاملو

برگرفته از برنامه طلوع خورشید لغو شده است، چاپ نخست در تهرانمصور تیرماه ١٣٥٨  همچنین اینجا