Enti ed istitutzioni

Austria

Österr. Oberster Gerichtshof
Österr. Verfassungsgerichtshof
Österr. Verwaltungsgerichtshof

Hinweiser durch österr. Behörden, Ämter, Institutionen

Italia
Corte di Cassazione

Germania)
Dt. Bundesgerichtshof
Dt. Bundesverfassungsgericht

Swizera)
Schweizer Bundesgericht

Unione Europea
EuGH und EuG
Eu-Commission
Eu-Parliament
Links zu EU-Institutionen

Europa
Europ. Gerichtshof (EuGH)
Europ. Gerichtshof für Menschenrechte